รู้จักกับไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในสายธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศของกลุ่มอินทัชก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 โดยได้รับสัมปทานู่ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร) ในการดำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ เป็นระยะเวลา 30 ปี

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติดวงแรกอย่างเป็นทางการว่า ”ไทยคม” (“THAICOM”) มาจากคำว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อเป็นสัญญลักษณ์การเชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ใน ปี 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันใช้ชื่อย่อหลักทรัพย “THCOM” จากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประสบผลสำเร็จในการจัดส่งและให้บริการดาวเทียมไทยคมแล้วทั้งสิ้น 5 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 1, ไทยคม 2 และไทยคม 3 (ได้ปลดระวางเรียบร้อยแล้ว), ไทยคม 4ไอพีสตาร์ และไทยคม 5 โดยมีแผนจะยิงดาวเทียมไทยคม 6 และ 7 ในปี 2556 และ 2557 ตามลำดับทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เพียงแต่จะให้บริการสัญญาณดาวเทียมที่มีคุณภาพระดับโลกเท่านั้น แต่ยังขย่ายขอบเขตการให้บริการโดยการสร้างสถานีบริการประเภทเทเลพอร์ตที่ มีชื่อเรียกว่า “สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม” (Thaicom Teleport & DTH Center) ซึ่งสร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับการให้บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคมแบบ ครบวงจร นอกไปจากสถานีควบคุมดาวเทียมไทยคมที่เป็นสถานีหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้การให้บริการผ่านสถานีเทเลพอร์ตดังกล่าวได้ผ่านการรับรอง ISO 9001:2000 มาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการต่ออายุใบรับรองเมื่อครบกำหนดมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลแก่ลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ

การที่ไทยคม มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบุกเบิกประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้กลายเป็นที่จับตามองในวงการดาวเทียมโลก ดังจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการดาวเทียมรายแรกในภูมิภาคที่ให้บริการส่งสัญญาณออกอากาศ รายการโทรทัศน์ในย่านความถี่เค-ยูแบนด์ อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกนำเทคโนโลยีบีบอัดสัญญาณ MPEG-2/ DVB มาใช้เป็นรายแรกของโลกตั้งแต่เมื่อปี 2537 จากความสำเร็จของบริษัทฯ ในโครงการดาวเทียมไทยคมที่ผ่านมา และความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุกเบิกหาเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมอันทันสมัยมาให้ บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการไอพีสตาร์ขึ้นมา เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์และแนวโน้มการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลผ่านดาวเทียมในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบไอพีสตาร์มาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้ใช้งานร่วมกับดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งเป็นดาวเทียมประเภทบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ระบบไอพีสตาร์มีคุณสมบัติในการนำความถี่กลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ดาวเทียมได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ ไอพีสตาร์ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการสำหรับการใช้ดาวเทียมเมื่อเทียบกับ ดาวเทียมประเภท Conventional ทั่วไป และยังสามารถติดตั้งระบบไอพีสตาร์บรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมไทยคม 4 แบบสองทางได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย จากผลการพัฒนาระบบไอพีสตาร์นี่เอง สงผลให้ไอพีสตาร์ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นของวงการดาวเทียมโลก “ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีและแอพลิเคชั่น” จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพดาวเทียมนานาชาติ (Society of Satellite Professionals International หรือ SSPI) ปัจจุบัน ไอพีสตาร์ให้บริการบรอดแบนด์และบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์มือถือใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และมีช่องรายการโทรทัศน์บนดาวเทียมไทยคม 5 กว่า 470

จากประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมา บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจดาวเทียมตามเจตนารมณ์ที่ต้องการบุกเบิกนำ เทคโนโลยีผ่านดาวเทียมสมัยใหม่มาสู่การพัฒนาระบบสื่อสารในภูมิภาค


News & Activities

02/01/2013
CN Plus - December

Our December Newsletter...

26/09/2012
CN Plus - September

Our September Newsletter...

 

 

 

©2012 Thaicom • Maintained by CND Team